تراکشن مکانیکی و دستی ستون فقرات برای درمان و توانبخشی دیسک کمر و گردن

تراکشن روش درمانی برای کاهش درد با کشیدن و تنظیم مجدد ستون فقرات است. کشش ستون فقرات، مهرهها را جدا میکند و به کاهش فشار مستقیم و عصبی بر روی دیسکهای مهره کمک میکند. تراکشن گردن درمان رایج غیر جراحی برای دیسک گردن (مقاله دیسک گردن) است که درد را از طریق باز کردن مجرای گردن کاهش میدهد تا فشار روی ریشههای عصبی فشرده خارج از کانال نخاعی کاهش یابد. کشش میتواند بهصورت دستی یا توسط دستگاه کشش ستون فقرات انجام شود. تراکشن برای مشکل گردن درد بیشتر از کمردرد مفید است.

تراکشن روش بسیار ملایم درمانی است. این روش غیر جراحی میتواند به کاهش درد و اصلاح مشکلات در ستون فقرات کمک کند و در شرایط خاص اگر بهصورت متناسب استفاده شود بسیار مؤثر است. متخصصین طب فیزیکی انواع تراکشن آشنایی دارند و میتوانند شما را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که کدام روش به شما کمک زیادی میکند و با استفاده از تکنیکهای موردنیاز باعث کاهش درد شوند. در صورت مراجعه به کلینیک تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی سامان پس از معاینه توسط پزشک متخصص در صورت لزوم، انواع روشهای تراکشن و کشش ستون فقرات برای درمان و توانبخشی مشکلات ستون فقرات به شما عزیزان ارائه میشود . برای کسب اطلاعات تکمیلی و یا رزرو نوبت میتوانید با شماره 02188612551 تماس حال فرمایید.  همچنین می‌توانید به آیدی تلگرام samanrehabclinic@ مراجعه کنید.

چه مشکلاتی با تراکشن درمان میشوند؟


 • دیسکهای برآمده
 • دیسکهای خفیف و شدید
 • تنگی مجرا کانال ستون فقرات مرکزی یا گردنی و کمری
 • سیاتیک
 • آرتروز گردنی و کمری
 • بیماری دیسک دژنزاتیو
 • بسندرم تونل کارپ
 • اسکولیوز
 • جراحی ناموفق
 • درد دیسک گردنی
 • انسداد اعصاب
 • فشردهسازی شکستگی

انواع تراكشن


دو نوع تراکشن وجود دارد: دستی و مکانیکی.

 • تراکشن دستی درمان کششی ملایم برای گردن، پشت یا مفصل محیطی است که توسط پزشک انجام میشود تا فشردهسازی مفاصل و سایر ساختارها را از بین ببرد.
 • کشش مکانیکی توسط یک ماشین انجام میشود و عمدتاً برای شرایط تشخیصی و شدید دیسک گردن یا کمر استفاده میشود.

تراکشن دستی چیست؟


تراکشن یک روش دستی است که برای کاهش فشار روی دیسکهای آسیبدیده مهرهای که باعث درد میشوند طراحیشده است. این نوع تراکشن، کشش دستی ستون فقرات است که فشار روی دیسکها را کاهش میدهد و بنابراین درد فرد را کاهش میدهد.

کشش دستی چگونه کمک میکند؟

دیسک ساختار دایرهای است که بین هر مهره در ستون فقرات قرار دارد و لایه بیرونی سخت اطراف بافت نرم داخلی دارد. هنگامیکه دیسک تحت فشار قرار میگیرد و آسیب میبیند، لایه بیرونی سخت آسیبدیده است و لایه نرم داخل آن از طریق شکاف خارج میشود. این بیرونزدگی باعث فشردگی اعصاب نزدیک و نهایتاً ایجاد درد میشود. تراکشن استخوان را از دیسک جدا میکند و فشار روی دیسک را آزاد میکند. تراکشن به بخش نرم دیسک کمک میکند تا به داخل دیسک بازگردد و فشار عصب را رفع میکند و درد را کاهش میدهد.

دستگاه تراکشن چه میکند؟


همانطور که از نامش برمیآید، دستگاه تراکشن، کشش را به ستون فقرات اعمال میکند. بسته بهجایی که آسیبدیده است، کشش را میتوان به دو قسمت کمر و گردن اعمال کرد. این کار معمولاً با پیچاندن مهار در دور کمر یا زیر چانه و پایه جمجمه انجام میشود. مهار سپس به ماشین متصل میشود که سرعت و وزنش توسط پزشک تنظیم میشود و عمل کشش را انجام میدهد.  تصور کنید که کشیدن گردن در یکجهت توسط دستگاه کشش انجام میشود و وزن بدن بهعنوان نیروی متقابل عمل میکند. این باعث کشیدگی و قوی شدن ستون فقرات گردنی میشود.
همانطور که ساختارهای ستون فقرات بهآرامی از یکدیگر دور میشوند، فشار داخل سازههایی مثل دیسک کاهش مییابد و فضای که اعصاب از نخاع خارج میشوند را افزایش میدهد. بنابراین کشش برای مشکلاتی مرتبط با فشردگی ساختارهای نخاعی مانند پرولاپس دیسک مناسب است. انواع تراکشن مکانیکی عبارتند از:

تراکشن کمری

در این روش بیماران بهطور کامل لباس پوشیدهاند. بسته به برنامه درمانی که پزشک تعیین کرده است، بهترین وضعیت برای بیمار مشخص میشود تا بر روی پشت یا شکم دراز بکشد. یک مهار در اطراف کمر قرار دادهشده و سپس به یک دستگاه مکانیکی متصل میشود. این دستگاه بهصورت دیجیتالی مقدار نیروی متفاوتی را، همانطور که توسط پزشک تعیینشده است، اعمال میکند. هنگامیکه دستگاه نیروی فشردگی را اعمال میکند، تخت جدا میشود. بالاتنه در یک موقعیت ثابت باقی میماند، درحالیکه  پایینتنه قادر به حرکتبهعقب و جلو است که باعث کشش و آرامش میشود.

تراکشن گردنی

مانند تراکشن کمری، درکشش گردنی نیز بیمار بهطور کامل با لباس قرار میگیرد.  در این حالت، بیمار در پشت دراز میکشد و سر خود را روی وسیله راحت قرار میدهد که درست زیر گوش قرار میگیرد و سر را محافظت میکند.  دستگاه کشش بهصورت دیجیتالی میزان نیروی مختلفی که توسط پزشک تنظیمشده است را اعمال خواهد کرد.

در چه شرایطی تراکشن استفاده نمیشود؟


بهطور کلی زمانی که بیماری وجود دارد که تحمل بدن به فشار را کاهش میدهد کشش نباید مورداستفاده قرار گیرد. در صورت وجود تومور، عفونت، اختلال عروقی، بیثباتی التهابی، آرتریت التهابی، جراحی قبلی اسپینال یا شکم و استئوپروز تراکشن بااحتیاط مورداستفاده قرار میگیرد. در شرایط زیر بیمار باید با پزشک مشورت کند:

 • جراحی قدیمی نخاع
 • اسپوندیلولیستزی. هنگامیکه یک مهره ستون فقرات به سمت جلو حرکت کرده است که در اشعه ایکس قابلمشاهده است
 • بیماری پژه - اختلال مزمن است که میتواند باعث افزایش و تضعیف استخوان شود.
 • دشوار بودن دراز کشیدن بر پشت یا شکم از آنجا که این موقعیتها کشش لازم دارد.

نتیجه


در تراکشن درمانی، ستون فقرات بهصورت کنترلشده و متناوب کشش داده میشود. تراکشن نتایج زیر را به دنبال دارد:

 • ایجاد فشار منفی درون دیسکی برای ترویج عقبنشینی یا جایگزینی مواد دیسک فتق و انقباض آن.
 • ایجاد فشار کم روی دیسک که موجب هجوم مواد مغذی و مواد دیگر به دیسک میشود. این امر میتواند بهبود را تسریع بخشد.
 • تحریک اعصابی که حرکت را حس میکنند بهمنظور جلوگیری از تحریک عصب درد به مغز. این کار میتواند اسپاسم عضلانی را مهار کند و درد را کاهش دهد.

تأثیر تراکشن چقدر ماندگار است؟


لازم به یادآوری است که کشش ابزاری است که فقط برای شرایطی که در آن رفع فشردگی لازم است، مانند تضعیف عصب و پرولاپس دیسک مفید است. همانند وضعیت ضعیف قرارگیری بدن، الگوهای حرکت و قدرت عضلانی علل اولیه برای پرولاپس و تداخلات دیسک است و کشش تنها میتواند درد را کاهش دهد اما راهحل طولانیمدت برای بازسازی پرولاپس دیسک و اعمال فشار عصبی نیست.
مطالعات اخیر بر روی اثرات کشش و اثرات درمان آن بر بیماران مبتلا به گردن درد و دست درد نشان میدهد که در مقایسه با درمان بدون کشش هیچ سود قابلتوجهی نداشته است.  اصلاح وضعيت، الگوهاي حرکتي و افزایش قدرت هستهی مرکزی راهحلهای طولانیمدت براي درمان درد است.

این روش چه اثرات جانبی دارد؟


تراکشن و کشش ستون فقرات اگر توسط پزشک متخصص انجام شود  روشی ایمن و کمخطر است اما در حین انجام این کشش بیمار ممکن است موارد زیر را احساس کند :

 • اسپاسم عضلانی - به پزشک اطلاع دهید از آنجایی که یخ  و تحریک عضلانی میتواند برای کاهش این اسپاسم استفاده شود.
 • دردی که تا انتهای دست یا پا تیر میکشد- به پزشک اطلاع دهید زیرا ممکن است نیاز به تغییر مکان باشد.